ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE VOORWAARDEN
Zwemschool VetCool

Let op: indien je reeds gestart bent dan zijn de Voorwaarden geldig die vermeld staan en meegezonden bij je factuur. Deze kun je teruglezen in de zwemscore bij mededelingen, waarschijnlijk helemaal onderaan. Het kan namelijk zijn dat er een aanpassing is geweest in de voorwaarden.

Per 1-6-2024

Art. 01 Definities
Zwemschool VetCool: is een onderneming die valt onder VetKoel BV, gevestigd aan HW Mesdagstraat 74, 9718 HN Groningen.
Klant: eenieder die met Zwemschool VetCool een overeenkomst is aangegaan inzake de deelname van hemzelf of derden aan door Zwemschool VetCool gegeven lessen en of cursussen.
Deelnemer: eenieder die deelneemt aan een door Zwemschool VetCool gegeven les of cursus. Instructeur: degene die de cursussen of lessen daadwerkelijk verzorgt.

Art 02. Deelname aan de lessen
Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus dient de leerling minimaal 4 jaar te zijn bij aanvang van de cursus.
Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus B dient de leerling in het bezit te zijn van een A-diploma. Bij niet direct plaats zullen de kinderen op een wachtlijst worden geplaatst. Kinderen starten op een vaste dag met een vaste lesgever. Het kan zijn dat de lestijd of lesdag wijzigt tussendoor.

Art. 03 Veiligheid
Zwemschool VetCool betracht de grootst mogelijke zorg voor de veiligheid van de deelnemers aan haar lessen.
In het belang van de veiligheid dienen de deelnemers de instructies van de instructeurs op te volgen en zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt met Zwemschool VetCool.
Deze afspraken worden voorafgaand aan de zwemlessen in een informatiebrief verstrekt. De deelnemers dienen eventuele lichamelijke beperkingen cq gezondheidsrisico’s bij de inschrijving en bij aanvang van de betreffende les aan de instructeur door te geven.

Art. 04 Diplomazwemmen
De instructeur is de enige die beslist of een kind kan afzwemmen. Criteria zijn onder meer de techniek, netheid van de slagen, uithoudingsvermogen en kracht.

Art. 05 Niet gevolgde lessen
Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend noch vergoed. Indien de les vooraf door de klant zelf is afgemeld in de zwemscoremodule, dan is er de mogelijkheid de les in te halen op een ander moment. Dit dient echter wel binnen een maand te worden gedaan.

Art. 06 Incasso bij betaling pakket A in termijnen
Pakket A kan worden geïncasseerd per maand, voor actuele prijzen kunt u kijken op onze website www.zwemschoolvetcool.nl. Bij lesuitval ten gevolge van reguliere schoolvakanties of algemeen erkende feestdagen heeft de deelnemer geen recht op het inhalen van de les of restitutie van lesgelden. In de schoolvakanties worden in den beginsel wel lessen gegeven met uitzondering van een week in de kerstvakantie, een week in de voorjaarsvakantie en de gehele zomervakantie.

Art. 07 Betalingsvoorwaarden
Betaling van het verschuldigde bij termijnbetaling geschiedt middels een automatische incasso rond de 25e van de maand voor de maand erna. Voorafgaand aan de lessen ontvangt de klant hiervoor een factuur.
Indien u heeft gekozen voor pakket A, AB of ABC dient de betaling voor aanvang van de zwemlessen per factuur te zijn voldaan.
De klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de klant gepretendeerde tegenvordering. Voorts is het de klant niet toegestaan enige voor
hem uit de overeenkomst met Zwemschool VetCool voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Art. 08 Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde neemt Zwemschool VetCool de volgende stappen:
1.Verzenden van een eerste herinneringsfactuur
2.Verzenden van een tweede herinneringsfactuur, lessen worden tijdelijk beëindigd en er
wordt € 5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht
3.Verzenden van een ingebrekestellingInschakeling van een incassobureau. De klant is
gehouden de kosten die VetCool voor de inschakeling van een incassobureau moet maken, aan zwemschool VetCool te vergoeden. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €40,00.
Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen wordt de deelnemer de toegang tot de zwemlessen ontzegd tot de achterstand is voldaan. Eventuele lessen die dan extra nodig zijn voor het behalen van het diploma worden in rekening gebracht.

Art. 09 Annuleringsvoorwaarden en restitutie lesgeld bij annulering
Binnen 24 uur na aanmelding is het mogelijk om te annuleren. U ontvangt uw inschrijfgeld terug.
Hierna gelden altijd de annuleringsvoorwaarden.
– Annuleren tussen tot 3 weken voor ingangsdatum: inschrijfgeld
– Annuleren tussen 3 weken voor tot ingangsdatum: inschrijfgeld+50% van maandtermijn
– Annuleren na ingangsdatum en niet gestart: inschrijfgeld+100% van maandtermijn
– Annuleren na ingangsdatum en gestart tot 3 weken na de start: 25% van pakket A
– Annuleren na 3 weken zwemles: geen lesgeld retour

Art. 10 Aansprakelijkheid
1. Zwemschool VetCool is niet aansprakelijk voor door de klant of deelnemer geleden schade, tenzij deze schade het direct en onmiddellijke gevolg is van opzet of grove schuld van de instructeurs verbonden aan Zwemschool VetCool.
2. Voor zover Zwemschool VetCool ingevolge van dit artikel aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door haarverzekeraar maximaal uit te keren schadebedrag.
3. Zwemschool VetCool is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht zoals in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven;
b. daden en nalaten van de klant of de deelnemer, dan wel van personen wier handelen aan
de klant of deelnemer kan worden toegerekend; c. enige of andere van buitenaf komende oorzaak.

Art.11 Overmacht
Zwemschool VetCool kan in geval van overmacht de overeenkomst annuleren, dan wel haar verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst wijzigen tot het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan, zonder dat de klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook of hoe genaamd kan doen gelden.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Zwemschool VetCool liggen.
Zwemschool VetCool kan in geval van overmacht de lessen laten plaatsvinden op een ander adres in een ander zwembad dan waar oorspronkelijk voor gekozen is, mits dit binnen een redelijke afstand van de huidige lokatie ligt.

Art. 12 Inschrijfgeld
Via Ideal betaalt u eenmalig inschrijfgeld. Zodra het inschrijfgeld is ontvangen, staat uw kind ingeschreven bij Zwemschool VetCool. U ontvangt per mail een bevestiging. Inschrijfgeld wordt niet geretourneerd indien u besluit geen diensten van ons af te nemen.

Art. 13 Privacybescherming
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld conform de WBP. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Art. 14 Geschilbescherming
Alle geschillen tussen Zwemschool VetCool , de klant en of de deelnemer worden in eerste aanleg berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Groningen, tenzij een andere rechter is aangewezen.

Art. 15 Garantiebepaling
1. Zwemschool VetCool geeft de garantie dat het kind op een veilig- en kwalitatief goed nivo zwemles krijgt onder begeleiding van minimaal een gediplomeerde lesgever. Zwemschool VetCool hanteert de gedragscode Zwembadbranche en alle lesgevers in dienst bij VetCool zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG).
2. Er kan geen garantie gegeven worden over hoe lang het kind erover doet om een zwemdiploma te krijgen. Dit is per kind afhankelijk door de motorische-, cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.

Art. 16 Garantiepakket A, AB of ABC
We hebben 3 garantiepakketten waar je uit kunt kiezen. Hoe lang een kind er over doet is afhankelijk van het kind zelf maar 80% van de kinderen heeft het aantal lessen nodig die in onderstaande pakketten staan vermeld, 10% heeft een maand langer nodig en nog eens 10% 2 maanden langer. De kinderen die meer tijd nodig hebben zijn vrijwel altijd de kinderen die ook niet binnen de voorwaarden vallen.

Pakket A
Het garantiepakket A is onbeperkt geldig. Normaal gesproken heeft een kind 30 lesweken nodig om het A-diploma te halen. Indien je kind na 30 lesweken zijn of haar diploma nog niet heeft gehaald, dan zwemt hij daarna kosteloos door totdat het diploma is behaald.
De garantie geldt alleen mits er aan de garantievoorwaarden is voldaan, zie artikel 17. Indien niet aan de voorwaarden is voldaan dan worden de lessen na 30 lesweken weer in rekening gebracht totdat het A-diploma is behaald, de kosten hiervoor zijn € 24,50 per les.

Pakket AB
Het garantiepakket AB is onbeperkt geldig. Normaal gesproken heeft een kind 30 lesweken nodig om het A-diploma te halen en 10 lesweken voor het B-diploma.
Indien je kind na 30 lesweken zijn of haar A-diploma nog niet heeft gehaald, dan zwemt hij/zij daarna kosteloos door totdat het diploma is behaald. Mits er aan de voorwaarden is voldaan. De garantievoorwaarden voor A gelden op dat moment.
Op het moment dat de lessen voor het B-diploma starten gelden de voorwaarden voor het B-pakket. Indien na 10 lesweken het diploma B nog niet is gehaald worden ook dan de lessen kosteloos voortgezet, mits er aan de garantievoorwaarden is voldaan die gelden voor B. Voor voorwaarden zie artikel 17.
Indien niet aan de voorwaarden is voldaan dan worden de lessen weer in rekening gebracht totdat het diploma is behaald, de kosten hiervoor zijn € 24,50 per les.

Pakket ABC
Het garantiepakket ABC is onbeperkt geldig. Normaal gesproken heeft een kind 30 lesweken nodig om het A-diploma te halen, 10 lesweken voor B en 10 lesweken voor C.
Indien je kind na 30 lesweken zijn of haar A-diploma nog niet heeft gehaald, dan zwemt hij/zij daarna kosteloos door totdat het diploma is behaald. De garantievoorwaarden voor A gelden op dat moment.
Op het moment dat de lessen voor het B-diploma starten gelden de voorwaarden voor het B-pakket en bij diploma C gelden de voorwaarden voor C.
Indien na 10 lesweken het diploma B of daarna diploma C nog niet is gehaald worden ook dan de lessen kosteloos voortgezet, mits er aan de garantievoorwaarden is voldaan die gelden voor B en C. Voor de voorwaarden zie artikel 17.
Indien niet aan de voorwaarden is voldaan dan worden de lessen weer in rekening gebracht totdat het diploma is behaald, de kosten hiervoor zijn € 24,50 per les.

Indien een kind eerder klaar is dan het aantal lessen van het gekozen pakket, dan vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.

Art. 17 Voorwaarden garantiepakketten
Diploma A:
1. Kinderen met fysieke of psychische factoren die het leren zwemmen kunnen belemmeren hebben geen garantie.
2. Kinderen die les hebben op het Speciaal Onderwijs hebben geen garantie
3. Je kind moet op de dag van de eerste zwemles 4,5 jaar of ouder zijn. Hier worden geen uitzonderingen in gemaakt, ook al gaat het om enkele dagen. Indien een kind jonger is dan 4,5 jaar bij de start dan geen garantie.
4. Inspanningsverplichting:
Diploma A:
Stap 1: maximaal 1 les missen, inhalen niet mogelijk
Stap 2: maximaal 1 les missen, inhalen niet mogelijk
Stap 3: maximaal 2 lessen, deze moeten verplicht worden ingehaald binnen 2 weken 
A: maximaal 2 les missen, inhalen verplicht binnen 2 weken

Inhalen is alleen mogelijk op een vast moment in de week:
Stap 3: dinsdag 16.00-17.00 uur
Stap 4 A: donderdag 16.00-17.00 uur

Diploma B of C:
1. Zie voorwaarden A
2. Inspanningsverplichting:
B of C: max 2 lessen missen, inhalen niet mogelijk

Garantie betekent dat uw kind na 30 lesweken voor A of 10 lesweken voor B of C kosteloos doorzwemt totdat het diploma is behaald. In de garantieperiode mogen er geen zwemlessen meer worden gemist. Wij garanderen dat uw kind zijn of haar diploma haalt maar kunnen niet garanderen hoe lang een kind over een zwemdiploma doet, de een heeft nou eenmaal meer tijd nodig om te leren zwemmen dan de ander.

Art. 18 Keuze van pakketten
U kunt voorafgaand aan de zwemlessen een keuze te maken voor een bepaald pakket. Deze kan niet tussentijds gewijzigd worden. Indien het tussentijds niet gaat met de zwemlessen zullen we gezamenlijk zoeken naar de beste oplossing voor het kind. Pakketten kunnen ook los van elkaar en achter elkaar worden afgenomen.

Art. 19 Tussentijds beeindigen van de lessen door ouder (tussen diploma’s)
Indien van tevoren een AB of een ABC pakket is afgenomen en u wilt ervoor kiezen om toch geen B en/of C te gaan doen, dan vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.

Art. 20 Afmelden van zwemlessen en inhalen
Lessen die niet kunnen worden gevolgd dienen van tevoren te worden afgemeld in de zwemscore.
Inhalen van lessen kan alleen in stap 3 en diploma A, daar hebben we een vaste dag voor namelijk dinsdag en donderdag van 16.00-17.00 uur (in klein groepje van 6).