ALGEMENE VOORWAARDEN


Art. 01 Definities
Zwemschool VetCool: is een onderneming die valt onder VetKoel BV, gevestigd aan Zweerdeneiland 71, 9766 VA Eelderwolde.
Klant: eenieder die met Zwemschool VetCool een overeenkomst is aangegaan inzake de deelname van hemzelf of derden aan door Zwemschool VetCool gegeven lessen en of cursussen.
Deelnemer: eenieder die deelneemt aan een door Zwemschool VetCool gegeven les of cursus.
Instructeur: degene die de cursussen of lessen daadwerkelijk verzorgt.

Art 02. Deelname aan de lessen
Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus A dient de leerling minimaal 4 jaar te zijn bij aanvang van de cursus.
Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus B dient de leerling in het bezit te zijn van een A-diploma. Bij niet direct plaats zullen de kinderen op een wachtlijst worden geplaatst.
Kinderen starten op een vaste dag met een vaste lesgever. Het kan zijn dat de lestijd wijzigt tussendoor.

Art. 03 Veiligheid
Zwemschool VetCool betracht de grootst mogelijke zorg voor de veiligheid van de deelnemers aan haar lessen.
In het belang van de veiligheid dienen de deelnemers de instructies van de instructeurs op te volgen en zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt met Zwemschool VetCool.
Deze afspraken worden voorafgaand aan de zwemlessen in een informatiebrief verstrekt.
De deelnemers dienen eventuele lichamelijke beperkingen cq gezondheidsrisico’s bij de inschrijving en bij aanvang van de betreffende les aan de instructeur door te geven.

Art. 04 Diplomazwemmen
De instructeur is de enige die beslist of een kind kan afzwemmen. Criteria zijn onder meer de techniek, netheid van de slagen, uithoudingsvermogen en kracht.

Art. 05 Niet gevolgde lessen
Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend noch vergoed. Indien de les vooraf door de klant zelf is afgemeld in de zwemscoremodule, dan is er de mogelijkheid de les in te halen op een ander moment. Dit dient echter wel binnen 21 dagen te worden gedaan. Lessen dienen altijd te worden afgemeld van tevoren in de zwemscore. Indien dit niet gebeurt worden de niet afgemelde lessen extra in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn €22,50 per les.

Art. 06 Incasso bij betaling pakket A in termijnen
Pakket A kan per maand worden geïncasseerd gedurende 7 termijnen. Deze incasso vindt voorafgaand aan de maand plaats.
Bij lesuitval ten gevolge van reguliere schoolvakanties of algemeen erkende feestdagen heeft de deelnemer geen recht op het inhalen van de les of restitutie van lesgelden. In de schoolvakanties worden in den beginsel wel lessen gegeven met uitzondering van de kerstvakantie, een week in de voorjaarsvakantie en de gehele zomervakantie.
Zwemschool VetCool heeft het recht de prijs aan te passen. De klant krijgt tenminste 1 maand van tevoren bericht over een prijsaanpassing.

Art. 07 Betalingsvoorwaarden
Betaling van het verschuldigde bij termijnbetaling geschiedt middels een automatische incasso rond de 25e van de maand voor de maand erna. Voorafgaand aan de lessen ontvangt de klant hiervoor een factuur. Indien u heeft gekozen voor pakket A, AB of  ABC, dan dient de betaling voor aanvang van de zwemlessen per factuur te zijn voldaan. De klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de klant gepretendeerde tegenvordering. Voorts is het de klant niet toegestaan enige voor hem uit de overeenkomst met Zwemschool VetCool voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Art. 08 Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde neemt Zwemschool VetCool de volgende stappen:
1. Verzenden van een eerste herinneringsfactuur
2. Verzenden van een tweede herinneringsfactuur, lessen worden tijdelijk beëindigd en er wordt €5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht
3. Verzenden van een ingebrekestelling en inschakeling van een incassobureau. De klant is gehouden de kosten die VetCool voor de inschakeling van een incassobureau moet maken, aan zwemschool VetCool te vergoeden. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €40,00

Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen wordt de deelnemer de toegang tot de zwemlessen ontzegd tot de achterstand is voldaan. Eventuele lessen die dan extra nodig zijn voor het behalen van het diploma worden in rekening gebracht.

Art. 09 Annuleringsvoorwaarden
Binnen 24 uur na aanmelding is het mogelijk om te annuleren. U ontvangt uw inschrijfgeld terug.
Hierna gelden altijd de annuleringsvoorwaarden.
Te betalen bij:
– Annuleren tussen aanmelden en tot 3 weken voor ingangsdatum: inschrijfgeld
– Annuleren tussen 3 weken voor tot ingangsdatum: inschrijfgeld+50% van maandtermijn
– Annuleren na ingangsdatum en niet gestart: inschrijfgeld+100% maandtermijn
– Annuleren na ingangsdatum en gestart: geen restitutie, tenzij we samen alles hebben geprobeerd en vanuit de zwemschool van mening zijn dat het inderdaad beter is elders verder te gaan.
– Annuleren na ingangsdatum en meer dan 4 weken zwemles: geen lesgeld retour

Art. 10 Aansprakelijkheid
1. Zwemschool VetCool is niet aansprakelijk voor door de klant of deelnemer geleden schade, tenzij deze schade het direct en onmiddellijke gevolg is van opzet of grove schuld van de instructeurs verbonden aan Zwemschool VetCool.
2. Voor zover Zwemschool VetCool ingevolge van dit artikel aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door haar verzekeraar maximaal uit te keren schadebedrag.
3. Zwemschool VetCool is nimmer aansprakelijk voor kosten of schade, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. overmacht zoals in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven;
b. daden en nalaten van de klant of de deelnemer, dan wel van personen wier handelen aan de klant of deelnemer kan worden toegerekend;
c. enige of andere van buitenaf komende oorzaak.

Art.11 Overmacht
Zwemschool VetCool kan in geval van overmacht de overeenkomst annuleren, dan wel haar verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst wijzigen tot het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan, zonder dat de klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook of hoe genaamd kan doen gelden. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Zwemschool VetCool liggen.
Zwemschool VetCool kan in geval van overmacht de lessen laten plaatsvinden op een ander adres in een ander zwembad dan waar oorspronkelijk voor gekozen is, mits dit binnen een redelijke afstand van de huidige lokatie ligt.

Art. 12 Inschrijfgeld
Via Ideal betaalt u eenmalig inschrijfgeld. Zodra het inschrijfgeld is ontvangen, staat uw kind ingeschreven bij Zwemschool VetCool. U ontvangt per mail een bevestiging. Inschrijfgeld wordt niet geretourneerd indien u besluit geen diensten van ons af te nemen.

Art. 13 Privacybescherming
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld conform de WBP. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Art. 14 Geschilbescherming
Alle geschillen tussen Zwemschool VetCool , de klant en of de deelnemer worden in eerste aanleg berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Groningen, tenzij een andere rechter is aangewezen.

Art. 15 Garantiebepaling
1. Zwemschool VetCool geeft de garantie dat het kind op een veilig- en kwalitatief goed nivo zwemles krijgt onder begeleiding van minimaal een gediplomeerde lesgever. Zwemschool VetCool hanteert de gedragscode Zwembadbranche en alle lesgevers in dienst bij VetCool zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG).
2. Er kan geen garantie gegeven worden over hoe lang het kind erover doet om een zwemdiploma te krijgen. Dit is per kind afhankelijk van de motorische-, cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. We geven wel een gemiddeld aantal lessen aan die kinderen nodig hebben om het diploma te behalen.

Art. 16 Garantievoorwaarden
1. De diplomagarantie wordt uitsluitend afgegeven indien kinderen op de dag van hun eerste zwemles 4,5 jaar of ouder zijn.
2. Gedurende het zwemlestraject voor A mag uw kind voor maximaal 3 lessen worden afgemeld. Voor deze 3 lessen heeft u recht op een inhaalles. Inhaallessen zijn niet verplicht en afgemelde lessen worden niet weggestreept tegenover inhaallessen. Wanneer er voor meer dan 3 lessen wordt afgemeld, danwel uw kind is meer dan 3 lessen niet aanwezig, dan vervalt de diplomagarantie. Voor diploma B of C gelden dezelfde voorwaarden als hierboven echter mag er in het traject van 12 lesuren slechts 1 les worden gemist. Bij 2 gemiste lessen komt de diplomagarantie te vervallen. 
3. Uw kind heeft geen psychische of fysieke bijzonderheden die het leren zwemmen vertragen en van tevoren bekend zijn. Kinderen die op het Speciaal Onderwijs zitten vallen sowieso niet binnen de garantie.
4. Indien er niet aan een van bovenstaande garantievoorwaarden is voldaan vervalt de diplomagarantie en zullen lessen die nog extra nodig zijn na 45 lesuren voor A en 12 lesuren voor B of C, in rekening worden gebracht. De kosten van los te berekenen lessen zijn €22,50 per les van 90 minuten.

Art. 17 Diplomagarantie
Wanneer uw kind meer dan 45 lesuren nodig heeft voor het zwemtraject A of 12 uurslessen voor het zwemtraject B of C en er is voldaan aan de garantievoorwaarden, dan wordt het vervolg kosteloos totdat het diploma is behaald.

Art. 18 Keuze van pakketten
U kunt voorafgaand aan de zwemlessen een keuze te maken voor een bepaald pakket. Deze kan niet tussentijds gewijzigd worden. Indien het tussentijds niet gaat met de zwemlessen zullen we gezamenlijk zoeken naar de beste oplossing voor het kind. Pakketten kunnen ook los van elkaar en achter elkaar worden afgenomen.

Art. 19 Tussentijds beeindigen van de lessen door ouder of zwemschool (tussen diploma’s)
Indien van tevoren een AB of een ABC pakket is afgenomen en u wilt ervoor kiezen om toch geen B en/of C te gaan doen, of er wordt vanuit de zwemschool geadviseerd niet verder te gaan, dan wordt er berekend hoeveel lessen er in totaal zijn gevolgd voor A en evt B en vervolgens een berekening gemaakt van evt restitutie. U krijgt in geen geval het verschil terug tussen de verschillende pakketten, maar altijd het verschil tussen de hoeveelheid lessen + diplomazwemmen en het pakket dat is voldaan. Dit geldt alleen wanneer u wilt stoppen tussen A (dus wanneer A reeds behaald is) en B of tussen B en C, anders zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing bij art. 09.
Bij tussentijds stoppen hanteren wij altijd een opzegtermijn van 1 maand per de 1e van de maand.

Art. 20 Diploma ZwemOnderwijsNederland
Wij zijn aangesloten bij ZwemOnderWijsNederland en maken dus gebruik van het survivaldiploma hiervan. Meer informatie hierover vind je op www.zwemonderwijsnederland.nl